Winkelwagen 0 items
Winkelwagen is nog leeg.
Selecteer je Bike
Menu
Slogan hier

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van North Customs zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene Algemene Voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van North Customs worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door North Customs ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van deze shop zijn vrijblijvend. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door North Customs. Wij zijn gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde Voorwaarden aan de levering te verbinden.

2.3 U kunt pas bestellingen plaatsen nadat u een account op onze website heeft aangemaakt. Alleen bestellingen gemaakt via de websites kunnen worden aangenomen.

2.4 U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden via e-mail binnen 14 dagen na plaatsing van de order.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Alle betalingen dienen te geschieden door overschrijving, rembours of afhalen bij onze winkel.

3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is North Customs gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. North Customs kan de vordering uit handen geven aan een incassoburo.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent zullen wij U 1 maal herinneren en U 1 maal dringend verzoeken om over te gaan tot betaling. Dit tweede verzoek dient tevens gelezen te worden als een ingebrekestelling. Bij het tweede verzoek wordt verder € 15,-- administratiekosten in rekening gebracht hetgeen u verplicht bent te betalen.

Artikel 4. Levering

4.1 De door deze shop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. De levertijd bedraagt maximaal 30 dagen na ontvangst betaling. Tenzij anders aangegeven. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.2 Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), u bent verplicht het gehele bedrag te betalen overeenkomstig de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan North Customs verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door deze shop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na de aflevering, via email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan vervangen. Wij zullen nimmer overgaan tot restitutie van het door u betaalde bedrag. Retournering geschiedt op kosten van de klant.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan ons te retourneren waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ons, dan wel tussen ons en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en onze shop, is North Customs niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van North Customs.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft North Customs ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat North Customs gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan North Customs kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Wanneer door North Customs gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat North Customs deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met North Customs in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door North Customs vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.3 North Customs is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

North Customs

Torenwijk C 78

9663 SB Nieuwe Pekela

Kamer van Koophandel nr: 01136025
BTW nr: 108514080 B02
Rabobank rekening: 31.82.09.136